Privacy policy

PRIVACYREGLEMENT / INFORMATIEBEVEILIGING

De medische en administratieve gegevens van iedere cliënt worden gedurende een behandeltraject geregistreerd met het doel de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Op deze registratie is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

Uw fysiotherapeut gaat zo zorgvuldig mogelijk met de gegevens van de patiënt om. Om dit te waarborgen is naast de bovengenoemde AVG, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Het reglement luidt als volgt:

 • Iedere medewerker en/of persoon die werkzaamheden uitvoert in/voor het centrum heeft geheimhoudingsplicht.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten.
 • De cliënt heeft ten alle tijden het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien of op te vragen (recht op dataportibiliteit). Zonodig kan de cliënt zijn/haar behandelend therapeut verzoeken de gegevens te wijzigen en/of verwijderen indien de gegevens naar mening van de cliënt onjuist zijn.
 • Het recht tot opvragen van gegevens uit het medisch dossier van een cliënt betreft alleen de gegevens die cliënt direct heeft verstrekt ( NAW / ingevulde meetinstrumenten/vragenlijsten). Dataportibiliteit is niet van toepassing op gegevens die cliënt niet direct/indirect heeft aangeleverd ( bijv. conclusies/diagnoses/ behandelplannen door zorgverlener opgesteld n.a.v.
  de verstrekte gegevens.
 • Alleen gegevens die relevant zijn voor de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • De medische gegevens worden beveiligd opgeslagen in een online omgeving. Toegang is alleen mogelijk met de daarvoor bestemde inloggegevens en wachtwoorden.
 • Alle persoonsgegevens ( waaronder naw | tel.nr | mailadres | medische gegevens) worden alleen gebruikt ten behoeve van administratie (medisch/financieel), digitale facturatie, online klanttevredenheidsonderzoek en EPD (electronisch patiënten dossier).
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens (anoniem) voor (wetenschappelijk) onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen binnen de praktijk werkzame mensen deze gegevens in kunnen zien.
 • In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal PMC Nederland zich naar beste kunnen inspannen om de betrokkene(-n) daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan deze kunnen beoordelen of zij de toezichthoudende autoriteiten zal informeren of niet.
 • PMC Nederland spant zich bij een datalek naar beste kunnen in om bij de verplichte meldplicht de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. (zie hiervoor
  de klachtenregeling).